• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 33 รายการ
 • ชื่อ :
  นายบุญช่วย หอมยามเย็น
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-9799838
  อีเมล์ :
  dopanara.cha@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายชินวุฒิ ขาวสำลี
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2034347
  อีเมล์ :
  nara0017@moi.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายอับดุลการี สาเมาะ
  ตำแหน่ง :
  รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  081-8303795
  อีเมล์ :
  narathiwat_local@ hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  086-5696193
  อีเมล์ :
  narathiwat@dol.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  084-8740616
  อีเมล์ :
  cddnarathiwat@cdd.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายอานนท์ ทองสว่าง
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  065-6471133
  อีเมล์ :
  narathiwat@dpt.mail.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายไพศาล ขุนศรี
  ตำแหน่ง :
  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-9696740
  อีเมล์ :
  dpm_narathiwat@ hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  081-8963568
  อีเมล์ :
  masapiincmso@gmail .com
  สถานที่ทำงาน :
  ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์
  ตำแหน่ง :
  ขนส่งจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-8974631
  อีเมล์ :
  dlt.narathiwat@gmail .com
  สถานที่ทำงาน :
  41/52 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นางสาวณัฐชไม เสน่หา
  ตำแหน่ง :
  พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  073 511098
  อีเมล์ :
  nr_ops@moc.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  66/19 ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ไปที่หน้า