กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566