กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563