กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561