กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565