กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564