กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562