กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563