กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567