Downloads พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว || Downloads บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

 
 
 

11

  11 ***ระบบหนังสือราชการ สำหรับแสดงเอกสารราชการของจังหวัด ทดแทนการแสดงในหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" สามารถเข้าได้ทาง เมนูหลัก "เอกสาร/รายงาน" เมนูย่อย "หนังสือรายการจังหวัดนราธิวาส"

ค่านิยม องค์กร จังหวัดนราธิวาส

PEACE “สันติสุข”

P : participate

การมีส่วนร่วม

E : Efficiency

ประสิทธิภาพ

A : Attitude

มีทัศนะคติที่ดี

C : Customer

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

E : Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียง