สามารถส่งคำแนะนำและคำติชม ได้ที่ อีเมลล์ narathiwat@moi.go.th

ผู้จัดทำน้อมรับทุกคำแนะนำ และคำติชม ของทุกท่านด้วยยินดียิ่ง 

 
เอกสาร Downloads
Project Ideas โครงการ ๕ พันล้านบาท Downloads
แบบสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV Downloads
   

11

ค่านิยม องค์กร จังหวัดนราธิวาส
 

PEACE “สันติสุข”

P : participate

การมีส่วนร่วม

E : Efficiency

ประสิทธิภาพ

A : Attitude

มีทัศนะคติที่ดี

C :  Customer

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

E : Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียง