• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
16.28
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
16.28

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารทางราชการ/คำสั่ง/ประกาศ
การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าคะแนนที่ 1

เอกสาร 1 หนังสือจังหวัดนราธิวาส ด่วนที่สุด ที่ นธ 0017.5/ว 4 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เชิญประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส

 

เอกสาร 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 ธันวาคม 2565

 

เอกสาร 3 ภาพถ่ายการประชุม คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

เอกสาร 4 หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0017.5/13022 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนราธิวาส

 

ค่าคะแนนที่ 2

เอกสาร 5 แผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนราธิวาส

 

ค่าคะแนนที่ 3

เอกสาร 6 การมอบหมายภารกิจการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลของจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ค่าคะแนนที่ 4

เอกสาร 7 หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0017.5/915 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เอกสาร 8 คำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 4085/ 2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดนราธิวาส

 

เอกสาร 9 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 43/ 2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

เอกสาร 10 จังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0017.5/ว66 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เรื่อง การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จังหวัดจังหวัดนราธิวาส  

 

เอกสาร 11 นำเข้าข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

ค่าคะแนนที่ 5

เอกสาร 12 รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566