• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา)
13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ออกหนังสือ : 13 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว671
เรื่อง : ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) [ด่วนที่สุด]