• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
10 มกราคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว118
เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) [ด่วนที่สุด]