• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การเตรยีมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส
10 มกราคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว129
เรื่อง : การเตรยีมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]