• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่ดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
9 มกราคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 9 มกราคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว97
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่ดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ [ด่วนที่สุด]