• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
7 ตุลาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.3/ว4527
เรื่อง : การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]