• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ พ.ส.ร.กรณีพ้นราชการไปก่อนที่จะได้รับ พ.ส.ร.และการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษในกรณีเสียชีวิต
7 ตุลาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.5/ว4510
เรื่อง : หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ พ.ส.ร.กรณีพ้นราชการไปก่อนที่จะได้รับ พ.ส.ร.และการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษในกรณีเสียชีวิต [ทั่วไป]