• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ จังหวัดนราธิวาส
23 มิถุนายน 2565
วันที่ออกหนังสือ : 23 มิถุนายน 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2835
เรื่อง : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]