• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2564
18 มิถุนายน 2565
วันที่ออกหนังสือ : 18 มิถุนายน 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2765
เรื่อง : การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2564 [ด่วนที่สุด]