• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2570)
17 มิถุนายน 2565
วันที่ออกหนังสือ : 17 มิถุนายน 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2755
เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2570) [ด่วนที่สุด]