• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
15 มิถุนายน 2565
วันที่ออกหนังสือ : 15 มิถุนายน 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2706
เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน [ด่วนที่สุด]