• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ
14 มิถุนายน 2565
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2697
เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ [ด่วนที่สุด]