• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาตำบล ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1
20 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 20 พฤษภาคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2280
เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาตำบล ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 [ด่วนที่สุด]