• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
24 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 24 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5582
เรื่อง : กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ด่วนที่สุด]