• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 24 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5581
เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ด่วนที่สุด]