• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอความร่วมมือร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570)
15 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 15 ตุลาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4901
เรื่อง : ขอความร่วมมือร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) [ด่วนที่สุด]