• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อนเริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 กันยายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 10 กันยายน 2564
เลขที่ : นธ0017.5/ว4322
เรื่อง : การสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อนเริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ทั่วไป]