• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นการชั่วคราว
5 สิงหาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 5 สิงหาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3740
เรื่อง : ราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นการชั่วคราว [ด่วนที่สุด]