• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
สรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
5 สิงหาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 5 สิงหาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3739
เรื่อง : สรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [ด่วนที่สุด]