• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
14 กรกฎาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 14 กรกฎาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3416
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด [ด่วนที่สุด]