• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหสัดนราธิวาส การปรับเปลี่ยนโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนราธิวาส
7 เมษายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 7 เมษายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.5/ว1790
เรื่อง : เรียนหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหสัดนราธิวาส การปรับเปลี่ยนโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนราธิวาส [ทั่วไป]