• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิาวส การปรับเปลี่ยนโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนราธิวาส
7 เมษายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 7 เมษายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.5/ว1789
เรื่อง : เรียนผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิาวส การปรับเปลี่ยนโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนราธิวาส [ทั่วไป]