• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2565 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
7 เมษายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 7 เมษายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว1797
เรื่อง : เชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2565 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา [ด่วนที่สุด]