• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
22 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ออกหนังสือ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว1048
เรื่อง : การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง [ด่วนที่สุด]