• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ออกหนังสือ : 18 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว972
เรื่อง : ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน [ด่วนที่สุด]