• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
10 มกราคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว223
เรื่อง : การบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ด่วนที่สุด]