• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 มกราคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว224
เรื่อง : การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ด่วนที่สุด]