• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
11 มกราคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 11 มกราคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.5/ว199
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 [ด่วนที่สุด]