• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แจ้งมติที่ประชุมคณะกำรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2563
8 มกราคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 8 มกราคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว214
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกำรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2563 [ด่วนที่สุด]