• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
8 มกราคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 8 มกราคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว217
เรื่อง : การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ด่วนที่สุด]