• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
7 มกราคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 7 มกราคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว6508
เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 [ด่วนที่สุด]