• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินโครงการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
8 ตุลาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5037
เรื่อง : การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินโครงการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน [ด่วนที่สุด]