• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
รายงานการประเมิณผลการดำเนินผลการดำเนินงานตามมตราการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2 กรกฎาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 2 กรกฎาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3389
เรื่อง : รายงานการประเมิณผลการดำเนินผลการดำเนินงานตามมตราการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 มิถุนายน [ด่วนที่สุด]