• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรับเรื่องแก้ไขปัญหาร้องเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม)
4 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 4 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.1/ว2838
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรับเรื่องแก้ไขปัญหาร้องเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) [ด่วนที่สุด]