• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การจัดทำคำชี้แจงการประชุมและส่งข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
3 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 3 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2824
เรื่อง : การจัดทำคำชี้แจงการประชุมและส่งข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ [ด่วนที่สุด]