• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
สรุปผลการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งหารือแนวทางในการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.25
22 พฤษภาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 22 พฤษภาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2610
เรื่อง : สรุปผลการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งหารือแนวทางในการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ทั่วไป]