• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนราธิวาส เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในการะบวนการยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
11 กรกฎาคม 2561
วันนี้ 9 ก.ค. 61 นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในการะบวนการยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณโรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด กล่าวว่า ปัญหาขัดข้องด้านการอำนวยความยุติธรรมในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทำให้เกิดความเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเสมอภาค ด้าน นายชัยณรงค์ หวันหมาน ผู้จัดทำโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส มีความเข้าใจสภาพปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้เกิดความชัดเจนด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบการะบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ร่วมการสัมมนามาจากตัวแทนจากหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนราธิวาสอันประกอบด้วย ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ราชทัณฑ์ บังคับคดี คุมประพฤติและทนายความ รวมทั้งสิ้น 100 คน ภายในโครงการสัมมนาได้ให้ความสำคัญของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบ หรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาความยากจนไม่มีเงินประกันตัว และปัญหาปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษในเรือนจำมีปริมาณมากจนเกิดความแออัด แม้ว่าทางต่างประเทศจะมีมานานแล้ว แต่ทางประเทศไทยเพิ่งได้เริ่มนำมาใช้งานแบบเต็มรูปแบบ และพบว่าอุปกรณ์นี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส