• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ประชาชนได้เข้าชมถึง 31 พฤษภาคม นี้
8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ (6 พ.ค. 62) ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมพิธี การจัดแสดงนิทรรศการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งหลักการทรงงาน เพื่อน้อมนำไปเผยแพร่และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาคและกำหนดให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และจิตอาสา สำหรับเนื้อหาในการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านแหล่งน้ำ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการจะมีไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 บริเวณห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันทำการ ยกเว้น ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 เปิดให้เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเป็นปกติ Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส