• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
00.24
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.24

Get Adobe Flash player

 
ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด
23 กุมภาพันธ์ 2564 พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม และนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชมเพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
1 มีนาคม 2564

   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม และนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมปรีชาราชสีห์ อ.สุไหงโก-ลก ในการนี้ ได้มีหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก , ผู้แทน จ. นราธิวาส,  ผบ.ฉก.นราธิวาส และ ผบ.หน่วยทหาร/ตำรวจในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 34 คน สรุปผลการประชุมฯ ที่สำคัญ ได้ดังนี้ 2) หน่วยงาน/กลุ่มงานความมั่นคง ชี้แจงการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) หน่วยงาน/กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ชี้แจงการดำเนินงานกรณีการนำยานพาหนะคนไทยกลับจากประเทศมาเลเซีย 3) นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ชี้แจงภาพรวมเศรษฐกิจการค้าชายแดน 4) ผู้ปกครองศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ชี้แจงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ 5) พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส/เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา กล่าว ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพราะ อ.สุไหงโก-ลก มีเรื่องที่ต้องทำมากมาย 6) นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้ (1) เรื่องภัยแล้งในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ เสนอให้พิจารณาโครงการแก้มลิงที่ ต.กายูคละ อ.แว้ง นำกลับมาพิจารณา เพราะจะเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ (2) ฝากให้หน่วยที่ เกี่ยวข้อง ในห้วงเดือน มี.ค.๖๔ จะมีการเลือกตั้งผู้สมัครผู้นำท้องถิ่น อาจจะมีการดึงคนไทยที่เป็นคนฝ่ายของตนกลับมาในพื้นที่ โดยใช้เส้นทางท่าข้าม และเส้นทางธรรมชาติ อาจจะกระทบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น โครงการกอและลอยฟ้า อ.สุคิริน และโครงการจุดชมนก อ.แว้ง จะทำให้เกิดผลดีกับ จ.นราธิวาสเป็นอย่างมาก 7) พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้ (1) ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานขับเคลื่อนงานตามความรับผิดชอบได้ดีเยี่ยม ขอให้ดำเนินการต่อไป (2) ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (3) ฝากผู้แทนจังหวัดให้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ต้องการผลักดันเรื่องต่างๆให้จัดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (4) ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงาน รายงานให้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาช่วยสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป (5) ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนของทุกหน่วยงาน ในเรื่องความมั่นคง สาธารณสุข เศรษฐกิจ และยาเสพติด ที่หน่วยรายงานให้ทราบในวันนี้ จะได้นำเรียนให้ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทราบต่อไป (6) ปัญหาที่เกินศักยภาพของหน่วย ขอให้นำเรียนตามสายงานถึง ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อจะได้สรุปนำเรียนให้ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทราบ    ทั้งนี้หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นำมติของที่ประชุมฯ  และข้อเสนอแนะของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป