• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
22.14
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.14

Get Adobe Flash player

 
ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด
26 พฤศจิกายน 2563 พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม และ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนราธิวาส
1 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม และ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ในฐานะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้เป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทั้ง 2 กลุ่มงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมกาชาดจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการฯ ของจังหวัด จากหน่วยงาน จำนวน 22 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนและแนวทางการแก้ไขปัญหา จากผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 6 ประเด็น คือ 1.ปัญหาการว่างงาน 2.ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ 3.ปัญหาด้านการเกษตร 4.ปัญหาด้านธุรกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 5.ปัญหาด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ 6. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานร่วมรับผิดชอบในแต่ละปัญหาโดยได้แต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว เน้นการบูรณาการในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ในการนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นร่วมกับคณะกรรมการฯ ของจังหวัด อย่างหลากหลาย โดยขอให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ศักยภาพของจังหวัดอย่างเต็มกำลังความสามารถและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หากมีข้อจำกัดหรือเกินขีดความสามารถของจังหวัด ขอให้คณะกรรมการฯ นำเสนอข้อมูลให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/คณะทำงานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงานในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับรัฐบาลต่อไป