• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
คำสั่ง ประกาศ ไวรัส COVID-19 จังหวัดนราธิวาส
คำสั่งที่ 233/2565 ยกเลิกปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
21 มกราคม 2565