• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
คำสั่ง ประกาศ ไวรัส COVID-19 จังหวัดนราธิวาส
คำสั่งที่ 48/2565 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 17)
9 มกราคม 2565