• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
02.01
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.01

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารทางราชการ/คำสั่ง/ประกาศ
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2566-2570)
1 กันยายน 2564

เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2566-2570)

 

1. มติ กบภ. (นโยบาย-หลักเกณฑ์แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570)

1. (มติ ก.บ.ภ.) นโยบายหลักเกณฑ์การทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570)

2. (มติ ก.บ.ภ.) หลักเกณฑ์การทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด พ.ศ.2566

3. (แบบฟอร์ม) เล่มแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570)

4. (แบบฟอร์ม) เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด พ.ศ.2566

5. ข้อมูลประกอบความเชื่อมโยงแผน

6. Power Point การประชุม กบภ.และ กนจ. (วันที่ 14 ก.ค.2564)   

7. ปฏิทินจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566

 

2. แผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2566-2570)     

1. ร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566-2570 (สศช.กค.64)

2. ร่างแผนพัฒนาภาค 6 ภาค พ.ศ.2566-2570 (สศช. กค.64)

 

3.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 (สภาพัฒน์)   

1. (เล่ม) ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2566-2570 (สศช.ก.ค.2564)

1.1 ที่มา-การปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด

1.2 ข้อมูลตัวชี้วัด จ.นราธิวาส

1.3 ข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่ม จว.ภาคใต้ชายแดน

1.4 คำอธิบายและแหล่งที่มาตัวชี้วัดจังหวัด (สศช.)   

2. ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2562 (HAI)

3. กรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาสปี2564   

4. คู่มือประเมินจังหวัด_2564

 

3.2 ตัวชี้วัดการประเมินจังหวัด (กพร.) 2564-2565   

1.1 คู่มือประเมินจังหวัด พ.ศ.2564

1.2 กรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2564

2.1 ppt. ชี้แจงแนวทางจังหวัด_2564_และ_2565_final

2.2 เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัด พ.ศ.2565

 

4. สภาพัฒน์ฯ มอบนโนบายให้ ผวจ. (25 ส.ค.2564)     

1. สศช.เชิญประชุมมอบนโยบายหลักเกณฑ์ (ลว.23กค64)

2. กำหนดการประชุม (25 ส.ค.64)

3. Power Point การชี้แจงหลักเกณฑ์แผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด (25ส.ค.64)

4. Power Point ตัวชี้วัดจังหวัดกลุ่มจังหวัดและการใช้ประโยชน์

5. Power Point ประเด็นเน้นย้ำของ มท.

 

5. เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนา จ.นราธิวาส (พ.ศ.2566-2570)   

1. ร่างกรอบการจัดทำแผนพัฒนา จ.นราธิวาส พ.ศ.2566-2570   

2. แจ้งหน่วยงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานจังหวัด   

3. แจ้งหน่วยงานเสนอโครงการ

 

6. ข้อมูลประกอบ (แผน 3 ระดับ)   

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   (PDF) (WORD)

2. แผนแม่บท 23 แผน

3. แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน (ก.พ.64)

4.1 แผนพัฒนา ฉบับ 12

4.2 แผนพัฒนาฯ ฉบับ 13

5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ