• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารทางราชการ/คำสั่ง/ประกาศ
การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
2 เมษายน 2564

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

-------------------------------------------

คู่มือแนวปฏิบัติ (Guidline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ปรับปรุง 7 พ.ค. 64) คลิ๊ก

 

► เอกสารประกอบการประชุม (2/04/2564)

          1. PPT ชี้แจงหน่วยงาน คลิ๊ก

 

ปฏิทินการทำงานของจังหวัดนราธิวาส คลิ๊ก

 

► แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

          1. ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูฯ (แบบฟอร์ม 1) ( .pdf / .docx)      

              - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 1 (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว) คลิ๊ก

          2. ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการฯ (แบบฟอร์ม 2) ( .pdf / .docx)          

              - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 2 (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว) คลิ๊ก        

          3. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของสำนักงาน ปปท. ( .pdf / .docx)             

               - ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินและแบบประเมินความเสี่ยง (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว) คลิ๊ก

          4. แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของสำนักงบประมาณ ( .pdf / .xlsx)

          5. แบบฟอร์มตารางสรุปข้อมูลโครงการ

                   - แบบฟอร์มตารางสรุปจำนวนโครงการ และรายละเอียดบัญชีโครงการของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

                      และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ( .pdf / .xlsx)

                   - แบบฟอร์มหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Check List) ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

                     และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ของ สศช. ( .pdf / .xlsx)

                   - แบบฟอร์มหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Check List) ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

                     และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ของ สำนักงบประมาณ ( .pdf / .xlsx)

 

► บัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ

  1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คลิ๊ก

  2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง คลิ๊ก

  3. หลักเกณฑ์ และอัตราราคาค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย

      ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค คลิ๊ก

  4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี : การฝึกอบรม สัมมนา

      การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ คลิ๊ก

  5. อัตราราคางานต่อหน่วย คลิ๊ก

 

► ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แนวทางการใช้งานระบบ eMENSCR เพื่อรองรับการดำเนินการตาม พ.ร.ก. เงินกู้ฯ คลิ๊ก

 

► แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊ก

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ( .pdf / .docx)

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ( .pdf / .docx)

คำอธิบายวิธีการใช้ตารางประเมินความเสี่ยง คลิ๊ก

 

► เอกสารที่เกี่ยวข้อง

          1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

              ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 คลิ๊ก

          2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ

              กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

              ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 คลิ๊ก

          3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน คลิ๊ก

          4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทย

             ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด คลิ๊ก

          5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 355/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิด

              การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด คลิ๊ก

          6. คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 3408/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนราธิวาส คลิ๊ก

          7. คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 4841/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวคิด

             ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนราธิวาส คลิ๊ก

 

ผู้ประสานงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์/โทรสาร : 073-642638

E-mail : nara0017.2@moi.go.th

♦ ฝ่ายเลขานุการ

1. นายอภินันต์ หนูพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ : 081-8315882

2. นายเศกสรรค์ อารยาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 099-1582412

3. นางสาวจรัสศรี บกสวาทชา พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 093-7695492