• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน (นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่) ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการ อพ.สธ.ฝ่ายวิชาการ มาบรรยายให้ความรู้แก่จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 200 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในพระราชดำริที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ