• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 ธันวาคม 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกรายการวิทยุ "กำปงกิตอ มะนารอสันติสุข" ซึ่งออกรายการทางสถานีวิทยุ สวท.นราธิวาส ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. โดย ผวจ. ได้เน้นย้ำถึงการขับขี่ การใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

เวลา 09.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผุ้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  โดยมีนายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส  นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง  คลังจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่ดี เป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด  ซึ่งการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทำให้กระทรวงการคลัง  มีฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและสังคม ของผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ การออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ พร้อมกล่าวเพื่มเติมว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความสำคัญเพราะเป็นบัตรประจำตัวของผู้มีสิทธิ ดังนั้นผู้รับบัตรจึงต้องดูแลรักษาเสมือนเงินสด ห้ามไม่ให้ใครเอาไปใช้  ยกเว้นที่ได้มีหนังสือมอบหมาย หากเป็นผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้พิการก็ควรมอบหมายให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้บัตรให้ชัดเจน ทั้งนี้การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเท่านั้น  ไม่ใช้เป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ผู้มีสิทธิรับบัตรก็ควรพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไปสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งสิ้น  97,186 ราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 108,724 ราย โดยในวันนี้ (21 ธ.ค.61)  ถือเป็นการ kick off พร้อมกันทั่วประเทศในการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่บริเวณอาคารของ กองร้อย อส.จ.นราธิวาส ที่ 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด  ประจำปี 2562   รุ่นที่ 1 โดยเริ่มเปิดค่ายมาตั้งแต่วันที่ 7-21 ธันวาคม  2561   ในหลักสูตร 15 วัน มีผู้เสพยาเสพติดจากพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 รายผ่านการอบรมฯ  โดยวันนี้มีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายชัยเจริญ  มูสิกิ้ม  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  และผู้ผ่านการอบรมฯ  ร่วมในพิธีฯ นายชัยเจริญ  มูสิกิ้ม  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้มีการติดตามการดำเนินชีวิตของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการอบรมจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด  โดยส่วนใหญ่จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งทุกภาคส่วนต่างมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งการเข้ากระบวนการของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด   จะได้รับความรู้  และทักษะในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถดังกล่าว ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองได้ ซึ่งถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอีกด้วยสำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด  ประจำปี 2562   ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ในการฝึกแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สาธารณสุขอำเภอ  วิทยากรตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้นำศาสนาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดนราธิวาส  รวมทั้งครูฝึกจากกองร้อย อส.อ.เมืองนราธิวาส อส.อ.ยี่งอ และกองร้อย อส.จ.นธ ที่ 1 บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนทำงานอย่างลุล่วงไปด้วยดี

 ที่อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร “หอมกลิ่นลองกอง” สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 โดยมีนางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดครั้งนี้ เป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้หลักคิดเกษตรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” Smart and Strong Together” เครือข่ายเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม และร่วมกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์ที่เหมาะสมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร ซึ่งการเกษตรเป็นเรื่องหลักของประเทศ ที่ต้องเรียนรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเกษตรกร 4.0 สอดคล้องกับ “7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” คือ นราตามรอยพ่อ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /นราสบาย ที่มีความเป็นอยู่ที่ดี/นราปลอดภัย ด้วยการทำเกษตรปลอดภัย/นรา รัก สามัคคี คือความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่ องค์กรเกษตรกร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และใน ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้หลักคิดเกษตรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน “Smart and Strong Together” เครือข่ายเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรของประเทศ สอดรับกับการก้าวสู่ Smart Agriculture ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผุ้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดนราธิวาส ชูพลังสตรีพลังขับเคลื่อนสังคมไทย ที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัด นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสตรีจาก 13 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 260 คน  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อบทบาทสตรีในการขับเคลื่อน 7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ “เสียงของผู้หญิงในการพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข” และการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “บทบาทของสตรีที่ดี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้แสวงหาและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำสตรี ที่นับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัด ซึ่งปัจจุบันการเพิ่มบทบาทของผู้นำสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมและวางแผนในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับทางราชการ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ โดยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับทางราชการให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และขยายโอกาสต่อไปได้สำหรับการดำเนินการเสริมสร้างสันติสุข และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีความจำเป็นต้องให้กลุ่มผู้นำสตรีเข้ามาเป็นภาคีในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเจริญให้แก่จังหวัดในทุกด้าน โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปรับความคิดความเชื่อ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีที่ถูกต้อง นอกจากนี้เพื่อให้ผู้นำสตรีได้มีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม และวางแผนการพัฒนาจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ร่วมกับทางราชการให้บังเกิดผลสำเร็จ