• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 ธันวาคม 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกรายการวิทยุ "กำปงกิตอ มะนารอสันติสุข" ซึ่งออกรายการทางสถานีวิทยุ สวท.นราธิวาส ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. โดย ผวจ. ได้เน้นย้ำถึงการขับขี่ การใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

เวลา 09.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผุ้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  โดยมีนายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส  นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง  คลังจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่ดี เป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด  ซึ่งการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทำให้กระทรวงการคลัง  มีฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและสังคม ของผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ การออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ พร้อมกล่าวเพื่มเติมว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความสำคัญเพราะเป็นบัตรประจำตัวของผู้มีสิทธิ ดังนั้นผู้รับบัตรจึงต้องดูแลรักษาเสมือนเงินสด ห้ามไม่ให้ใครเอาไปใช้  ยกเว้นที่ได้มีหนังสือมอบหมาย หากเป็นผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้พิการก็ควรมอบหมายให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้บัตรให้ชัดเจน ทั้งนี้การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเท่านั้น  ไม่ใช้เป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ผู้มีสิทธิรับบัตรก็ควรพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไปสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งสิ้น  97,186 ราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 108,724 ราย โดยในวันนี้ (21 ธ.ค.61)  ถือเป็นการ kick off พร้อมกันทั่วประเทศในการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่บริเวณอาคารของ กองร้อย อส.จ.นราธิวาส ที่ 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด  ประจำปี 2562   รุ่นที่ 1 โดยเริ่มเปิดค่ายมาตั้งแต่วันที่ 7-21 ธันวาคม  2561   ในหลักสูตร 15 วัน มีผู้เสพยาเสพติดจากพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 รายผ่านการอบรมฯ  โดยวันนี้มีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายชัยเจริญ  มูสิกิ้ม  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  และผู้ผ่านการอบรมฯ  ร่วมในพิธีฯ นายชัยเจริญ  มูสิกิ้ม  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้มีการติดตามการดำเนินชีวิตของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการอบรมจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด  โดยส่วนใหญ่จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งทุกภาคส่วนต่างมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งการเข้ากระบวนการของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด   จะได้รับความรู้  และทักษะในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถดังกล่าว ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองได้ ซึ่งถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอีกด้วยสำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด  ประจำปี 2562   ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ในการฝึกแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สาธารณสุขอำเภอ  วิทยากรตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้นำศาสนาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดนราธิวาส  รวมทั้งครูฝึกจากกองร้อย อส.อ.เมืองนราธิวาส อส.อ.ยี่งอ และกองร้อย อส.จ.นธ ที่ 1 บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนทำงานอย่างลุล่วงไปด้วยดี

 ที่อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร “หอมกลิ่นลองกอง” สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 โดยมีนางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดครั้งนี้ เป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้หลักคิดเกษตรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” Smart and Strong Together” เครือข่ายเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม และร่วมกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์ที่เหมาะสมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร ซึ่งการเกษตรเป็นเรื่องหลักของประเทศ ที่ต้องเรียนรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเกษตรกร 4.0 สอดคล้องกับ “7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” คือ นราตามรอยพ่อ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /นราสบาย ที่มีความเป็นอยู่ที่ดี/นราปลอดภัย ด้วยการทำเกษตรปลอดภัย/นรา รัก สามัคคี คือความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่ องค์กรเกษตรกร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และใน ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้หลักคิดเกษตรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน “Smart and Strong Together” เครือข่ายเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรของประเทศ สอดรับกับการก้าวสู่ Smart Agriculture ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผุ้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดนราธิวาส ชูพลังสตรีพลังขับเคลื่อนสังคมไทย ที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัด นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสตรีจาก 13 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 260 คน  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อบทบาทสตรีในการขับเคลื่อน 7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ “เสียงของผู้หญิงในการพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข” และการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “บทบาทของสตรีที่ดี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้แสวงหาและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำสตรี ที่นับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัด ซึ่งปัจจุบันการเพิ่มบทบาทของผู้นำสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมและวางแผนในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับทางราชการ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ โดยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับทางราชการให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และขยายโอกาสต่อไปได้สำหรับการดำเนินการเสริมสร้างสันติสุข และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีความจำเป็นต้องให้กลุ่มผู้นำสตรีเข้ามาเป็นภาคีในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเจริญให้แก่จังหวัดในทุกด้าน โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปรับความคิดความเชื่อ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีที่ถูกต้อง นอกจากนี้เพื่อให้ผู้นำสตรีได้มีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม และวางแผนการพัฒนาจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ร่วมกับทางราชการให้บังเกิดผลสำเร็จ